Sønderjydsk Garderforenings vedtægter.

Stiftet d. 26. september 1920.

§ 1
Foreningens navn er Sønderjydsk Garderforening, stiftet den 26. september 1920.
Dens hjemsted er der, hvor den til enhver tid siddende formand har bopæl.

§ 2
Stk. 1. Foreningens formål er at bevare og vedligeholde kærligheden til Det danske kongehus og til Danmark samt
at bevare forbindelsen til landets værn.
Stk. 2. Foreningens formål er også at give medlemmerne anledning til fortsat fællesskab ved afholdelse af forskellige store og små arrange-
menter.
Stk. 3. Foreninger ønsker fortsat at være tilknyttet Sønderjydsk Idrætsforening Skyttegruppen.

§ 3
Foreningen er politisk neutral, og foreningen er medlem af De Danske Garderforeninger.

§ 4
Stk. 1. Som medlemmer kan optages personer, der aftjener/har aftjent sin værnepligt ved Den Kongelige Livgarde eller har gjort tjeneste ved samme, og når de vedkender sig formål og vedtægter for Sønderjydsk Garderforening.
Stk. 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når der findes grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende general-
forsamling.
Stk. 3. Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde våben-påtegning overfor et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

§ 5
Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober/november måned og indkaldes med annonce i Garderbladet med 30 dages varsel, og mail/brev til alle medlemmer senest 3 uger før generalforsamlingen.
Stk. 2. Endelig dagsorden samt eventuelle forslag udleveres på generalforsamlingen.
Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens formand i hænde senest 20 dage før generalforsamlingen.
Stk. 4. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte medlemmer. Hvert medlem har en stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 5. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt flertal (over halvdelen af de afgivne gyldige stemmer — blanke stemmer tæller ikke med), dog kræves til udelukkelse af et medlem samt til ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer.
Stk. 6. Der føres en protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af generalforsamlingens dirigent og har dermed juridisk gyldighed.

§ 6
Den ordinære generalforsamling afholdes efter følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning.
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Indstilling fra bestyrelsen om fastsættelse af det kommende års kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt

§ 7
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 8 uger efter, at kravet er modtaget og skal indkaldes pr. brev med 14 dages varsel.

§ 8
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der består af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer. Formanden er på valg hvert år, De 4 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år med 2 i lige år og 2 i ulige år. Desuden vælges hvert år 1 suppleant for 2 år til bestyrelsen.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær, og den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og regelsæt.
Stk. 3. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved vidtgående beslutninger af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura (fuldmagt).
Stk. 4. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer for forslaget.
Stk. 5. Der føres en fortløbende protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen godkendes ved næstfølgende bestyrelsesmøde.

§ 9
Stk. 1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
Stk. 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.
Stk. 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 10
Stk. 1. Foreningens regnskabsår går fra 1. oktober — 30. september og senest 15. oktober afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisionen.
Stk. 2. Revisionen består af 2 personer, der vælges for 2 år med 1 i lige år og 1 i ulige år.

§ 11
Stk. 1. Beslutning om foreningen ophør kan kun træffes på en, med det formål, særlig indkaldt generalforsamling. Vedtagelse skal ske med 2/3 majoritet af de fremmødtes afgivne gyldige stemmer.
Stk. 2. I tilfælde af foreningens ophør træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens formue m.m., der dog under alle om-
stændigheder skal anvendes indenfor foreningens formål eller til almene formål.
Stk. 3. Foreningens bestyrelse kan ikke træde tilbage før afviklingen af formue m.m. er effektueret.

Således vedtaget den 12. december 2005
Svend Kristiansen dirigent

Ændret på generalforsamlingen 29. oktober 2008.
Ændret på generalforsamlingen 28. oktober 2009.
Ændret på generalforsamlingen 26. oktober 2010.
Ændret på generalforsamlingen 22. oktober 2013.